...

 

 БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

 

 БУЏЕТ 2022 ГОДИНА

•Програма на Комисија за еднакви можности

Програма за локален економски развој

Програма за детска градинка

Програма за заштита на животната средина

Програма за здравствена заштита

Програма за зимско одржување

Програма за изградба на инфраструктутни, градежни и комунални објекти  

Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Програма за култура

Програма за млади

Програма за невработени лица  

Програма за образование

Програма за противпожарна заштита

Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште

Програма за социјална заштита

Програма за спорт

Програма за улично осветлување

Програма за урбанистички планови

Програма за уредување на градежно земјиште

Програма за јавна чистота

Развојни програми

БУЏЕТ 2021 ГОДИНА

БУЏЕТ 2020 ГОДИНА

БУЏЕТ 2019 ГОДИНА

БУЏЕТ 2018 ГОДИНА   

Буџет 2018 година 1 дел            Буџет 2018 година 2 дел       Буџет 2018 година 3 дел

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk