Совет

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

2017-2021

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 

 1. 1.Влатко Стојановски – Претседател – ДОМ
 2. 2.Сања Јовановска – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
 3. 3.Ласте Трајчев – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
 4. 4.Орданчо Вучковски – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
 5. 5. Мартина Петрова – член  – Коалиција СДСМ
 6. 6.Горанчо Петрев – член – Коалиција СДСМ
 7. 7.Валентина Атанасова – член – Коалиција СДСМ
 8. 8.Исмаил Абдиов – член – ДНЕТ
 9. 9.Бојан Науновски – член – НДМ

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ:

 • го донесува Статутот на Општината и други прописи;
 • го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината;
 • ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон;
 • основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
 • именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа;
 • усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината;
 • ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината;
 • одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот;
 • ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината;
 • одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон;
 • го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон;
 • го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
 • донесува Генерален урбанистички план;
 • донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината;
 • донесува Програма за уредување на градежното земјиште;
 • донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација;
 • донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај;
 • донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
 • донесува Програма за јавно осветлување;
 • донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај;
 • го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење;
 • определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење;
 • врши и други работи утврдени со закон.

 

                    КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                        2017 – 2021

совет комисии novo

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 8:00 - 16:00

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk