Совет

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 2017-2021

 

  1. 1.Душан Ѓоргиев – Претседател – Коалиција СДСМ
  2. 2.Сања Јовановска – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
  3. 3.Ласте Трајчев – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
  4. 4.Орданчо Вучковски – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
  5. 5.Влатко Стојановски – член – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
  6. 6.Горанчо Петрев – член – Коалиција СДСМ
  7. 7.Валентина Атанасова – член – Коалиција СДСМ
  8. 8.Исмаил Абдиов – член – ДНЕТ
  9. 9.Милорад Миташев – член – НДМ

 

Надлежности на Советот се:

·         го донесува Статутот на Општината и други прописи
·         го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината
·         ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон
·         основа јавни служби во рамките на надлежноста н аопштината и врши надзор над нивната работа
·         именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа
·         усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината
·         ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината
·         одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот
·         ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината
·         одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон
·         го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон
·         го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител
·         може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот
·         донесува Генерален урбанистички план
·         донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината
·         донесува Програма за уредување на градежното земјиште
·         донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација
·         донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај
·         донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици
·         донесува Програма за јавно осветлување
·         донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај
·         го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење
·         определува имиња на улицу, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење
·         врши и други работи утврдени со закон

 

КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

2007 – 2021

 Комисија за верификација на мандати

1. Сања Јовановска
2. Ласте Трајчев
3.
Горанчо Петрев

Комисија за Мандатни прашање, избори и именување

1. Исмаил Абдиов
2. Орданчо Вучковски
3. Милорад Миташев  

 Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател: Горанчо Петрев

Членови: -   Сања Јовановска

-      Ласте Трајчев
-     
Валентина Атанасова
-     
Душан Ѓоргиев

Комисија за планирање и урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Влатко Стојановски

Членови: -   Милорад Миташев

-      Исмаил Абдиов
-     
Валентина Атанасова
-     
Орданчо Вучковски

 

Комисија за Статут и Прописи

Претседател: Сања Јовановска

Членови: -   Милорад Миташев

-      Душан Ѓоргиев
-     
Влатко Стојановски
-     
Орданчо Вучковски

Комисија за општествени и јавни дејности

Претседател: Исмаил Абдиов

Членови: -   Милорад Миташев

-      Ласте Трајчев
-     
Валентина Атанасова
-     
Орданчо Вучковски

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Претседател: Исмаил Абдиов

Членови: -   Сања Јовановска

-      Милорад Миташев
-     
Валентина Атанасова
-     
Влатко Стојановски

Комисија за верски прашања

Претседател: Исмаил Абдиов

Членови: -   Валентина Атанасова

-      Сања Јовановска
-     
Влатко Стојановски
-     
Орданчо Вучковски

Комисија за изработка на програма за работа на Советот

Претседател: Ласте Трајчев

Членови: -   Сања Јовановска

-      Горанчо Петрев
-     
Орданчо Вучковски
-     
Валентина Атанасова

Комисија за односи меѓу заедниците

Претседател: Сања Јовановска ( македонска заедница)

Членови: -   Исмаил Абдиов( турска заедница)

-      Ласте Трајчев (македонска заедница)
-     
Стојче Штериов (влашка заедница)
-     
Јовче Наков (влашка заедница)

Комисија за спорт и млади

Претседател: Орданчо Вучковски

Членови: -   Исмаил Абдиов

-      Милорад Миташев
-     
Горанчо Петрев
-     
Влатко Стојановски

Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

Претседател: Сања Јовановска

Членови: -   Ласте Трајчев

-      Горанчо Петрев
-     
Влатко Стојановски
-     
Душан Ѓоргиев

Комисија за земјоделство и проценка на полска штета

Претседател: Орданчо Вучковски

Членови: -   Исмаил Абдиов

-      Горанчо Петрев
-     
Ласте Трајчев
-     
Душан Ѓоргиев

Комисија за меѓуетнички односи

Претседател: Валентина Атанасова

Членови: -   Исмаил Абдиов

-      Орданчо Вучковски
-     
Горанчо Петрев
-     
Влатко Стојановски

Управен Одбор во ЈКП Лозово

1. Стојанче Јованов
2. Мики Саздов
3. Љупчо Стојанов
4. Владо Малинов
5. Зоран Тошев

Одбор за контрола на материјално – финансово работење на ЈКП Лозово

1. Бојан Науновски
2. Сашко Андонов
3. Слаѓана Трајчева
4. 
Тања Миташева
5. Усаин Пашов

Училишен одбор во ООУ М.М.Брицо

1. Назифе Абдиова
2. Игор Митев

Членови за склучување бракови (од Совет)

1. Душан Ѓоргиев
2.
Сања Јовановска
3.
Ласте Трајчев
4.
Орданчо Вучковски
5.
Влатко Стојановски
6.
Горанчо Петрев
7.
Валентина Атанасова
8.
Исмаил Абдиов
9.
Милорад Миташев

 Управен одбор во Здравен дом – Св.Николе

1. Емилија Заркова Дончевска

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk