Градоначалник

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

 

БИОГРАФИЈА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

 • Ја претставува и застапува општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
 •  Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
 •  Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
 •  Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
 •  Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
 •  Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
 •  Го извршува буџетот на општината;
 •  Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
 •  Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
 •  Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
 •  Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 •  Раководи со општинската администрација;
 •  Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
 •  Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот;
 •  Врши други работи утврдени со закон и со статутот. Ја претставува и застапува општината.

 ОБРАЌАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ

 

Градоначалникот Ацо Велковски е роден на 29.12.1977 година

.be">

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не