Градоначалник

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

 

БИОГРАФИЈА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

 • Ја претставува и застапува општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
 •  Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
 •  Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
 •  Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
 •  Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
 •  Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
 •  Го извршува буџетот на општината;
 •  Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
 •  Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
 •  Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
 •  Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 •  Раководи со општинската администрација;
 •  Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
 •  Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот;
 •  Врши други работи утврдени со закон и со статутот. Ја претставува и застапува општината.

 

ОБРАЌАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ

 

Градоначалникот Ацо Велковски е роден на 29.12.1977 година

1. Една година отчет на Градоначалникот на Општина Лозово

 

2. Две години отчет на Градоначалникот на Општина Лозово

 

3. Три години отчет на Градоначалникот на Општина Лозово

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 8:00 - 16:00

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk