OPSTINA LOZOVO

Switch to desktop Register Login

Почетна

Јавен повик за доставување на понуди за изградба на 10 улици во Општина Лозово

 ulici 

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-051-17

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на 10 улици во населените места во с. Лозово, Дорфулија ои Каратманово.

3.    Општина Лозово ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на 10 улици во населените места во с. Лозово, Дорфулија и Каратманово.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: Општина Лозово

Град: Лозово

Поштенски број: 2208

Држава: Р. Македонија

Телефон: 032-458-458

Факс: +032-458-458

Електронска адреса: ">

Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 743014077063013

Приходно конто: 725 939

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Лозово.

8.         Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 15.08.2017. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 15.08.2017.

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 500,000.00 МКД.

10.     Адреса:Маршал Тито бб

          Град: Лозово   

          Поштенски број: 2208

          Архива

           Држава: Република Македонија