...

 

 

slikaslika

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

 

2021 ГОДИНА

             ПРВ КВАРТАЛ                                               ВТОР КВАРТАЛ                                                    ТРЕТ КВАРТАЛ                                            ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

К1 ПРВ КВАРТАЛ-2021 ГОДИНА                   К1 ВТОР КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА                   К1 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА             К1 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА

К2 ПРВ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА                 К2 ВТОР КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА                   К2 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА             К2 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА

К3 ПРВ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА                К3 ВТОР КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА                    К3 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА            К3 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2021 ГОДИНА

 

2020 ГОДИНА

             ПРВ КВАРТАЛ                                               ВТОР КВАРТАЛ                                                    ТРЕТ КВАРТАЛ                                            ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

К1 ПРВ КВАРТАЛ-2020 ГОДИНА                  К1 ВТОР КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА                   К1 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА             К1 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА

К2 ПРВ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА                 К2 ВТОР КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА                   К2 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА             К2 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА

К3 ПРВ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА                К3 ВТОР КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА                    К3 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА            К3 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2020 ГОДИНА

 

 

2019 ГОДИНА

             ПРВ КВАРТАЛ                                               ВТОР КВАРТАЛ                                                    ТРЕТ КВАРТАЛ                                            ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

К1 ПРВ КВАРТАЛ-2019 ГОДИНА                 К1 ВТОР КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА                   К1 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА             К1 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА

К2 ПРВ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА                К2 ВТОР КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА                   К2 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА             К2 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА

К3 ПРВ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА                К3 ВТОР КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА                    К3 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА            К3 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2019 ГОДИНА

 

 

2018 ГОДИНА

             ПРВ КВАРТАЛ                                               ВТОР КВАРТАЛ                                                    ТРЕТ КВАРТАЛ                                            ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

К1 ПРВ КВАРТАЛ-2018 ГОДИНА                  К1 ВТОР КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА                   К1 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА             К1 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА

К2 ПРВ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА                К2 ВТОР КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА                   К2 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА             К2 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА

К3 ПРВ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА                К3 ВТОР КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА                    К3 ТРЕТ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА            К3 ЧЕТВРТ КВАРТАЛ - 2018 ГОДИНА